Mærkesager til Lyngby-Taarbæk

Expat link.

Der skal skaffes flere studiejobs og praktikpladser i Lyngby-Taarbæk gennem samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og de mange uddannelsesinstitutioner, som det eksempelvis er gjort med stor succes i Køge Kommune. Se også

/min-politik/maerkesag-1/fokus-paa-fremtiden-unge//min-politik/maerkesag-1/fokus-paa-fremtiden-unge/

– Lavere kommunal skat, via frikommune tiltag og et opgør med hovedstadsudligningen, en uretfærdig omfordelingskat til Københavns kommune.

– Mere samarbejde mellem erhvervsliv og kommunen, for at forbedre service ydelser og skabe flere innovative løsninger og besparelser. 

– Kommunen skal ikke konkurrere med det private erhvervsliv, men kun løse de opgaver som det private ikke kan varetage.

– Økonomisk og teknologisk frikommune, for at udrydde kommunalt bureaukrati, samt skabe mere innovation og nytænkning, samt give øgede muligheder for kommunens erhvervsliv.

/min-politik/maerkesag-1/fokus-paa-fremtiden-oekonomien/

Vi skal passe bedre på vores smukke naturområder;
Derfor skal vi mindske forureningen i  mølleå’s-systemet og have forbedret vandkvaliteten.
Vi skal have sat markant flere skraldespande op og gøre mere for at holde vores natur ren til de næste generationer.
Derudover skal Lyngby-Taarbæk være en grøn forgangskommune, både hvad angår 

/min-politik/maerkesag-1/fokus-paa-fremtiden-oekonomien/fokus-paa-fremtiden-miljoeet/

  • Opgør med hovedstadsudligningen – en uretfærdig omfordelingskat til Københavns Kommune.

Lyngby-Taarbæk skal stå i spidsen for en afskaffelse af hovedstadsudligningen. Det er hamrende uretfærdigt at Lyngby-Taarbæk Kommune har et langt lavere rådighedsbeløb per borger end Københavns Kommune, hvilket betyder at der i Lyngby-Taarbæk må skæres ned på tilbud til psykisk syge, handicappede og ældre, så man i Københavns Kommune kan købe lysende bænke og dyre el-cykler. Lyngby-Taarbæks gæld vokser hvert år, blandt andet på grund af udligningen, mens Københavns Kommune, som en af de eneste i landet, har overskud på budgettet HVERT ÅR!

 

EXPATS
/min-politik/maerkesag-1/representing-expats/

 

English version.

More student jobs in Lyngby-Taarbæk.

More internships in Lyngby-Taarbæk must be obtained through cooperation between business, municipality and the many educational institutions, which, for example, have been done with great success in Køge Municipality. 

 

Economy & Technology.

– Lower municipal taxes, via free-government initiatives and a settlement with the capital equality, an unfair redistribution tax to Copenhagen municipality.

– More collaboration between business and the municipality, to improve service services and create more innovative solutions and savings.

– The municipality must not compete with the private sector, but only solve the tasks that the private can not handle.

– Economic and Technological Free State, to eradicate municipal bureaucracy, as well as create more innovation and innovation, as well as provide increased opportunities for the municipality’s business community.

 

We must take care of Lyngby-Taarbæk’s nature and environment.

We must take better care of our beautiful natural areas;

Therefore, we must reduce pollution in the milling system and have improved water quality.

We must have put a lot more litters up and do more to keep our nature clean for the next generations.